INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Pana/-ią, że:

 1. administratorem Pana/-i danych osobowych jest spółka pod firmą Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski z siedzibą w Warszawa, przy ul. Renesansowa 17/135 01-905 Warszawa (dalej zwana „Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski”);
 2. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie zwanego „RODO”) w celu zawarcia i wykonania umowy łączącej Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski oraz Pana/-ią lub do podjęcia działań na Pana/-i żądanie (np. w celu wysłania oferty lub odpowiedzi na wysłaną ofertę) przed zawarciem umowy pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a Panem/-ią, jeżeli zawarł/-a Pan/-i umowę z Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski lub zamierza zawrzeć taką umowę;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski z mocy przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących rachunkowości, a także przepisów o rękojmi za wady w wypadkach, w których będą miały one zastosowanie;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski w postaci kontaktu z pracownikami, współpracownikami i reprezentantami podmiotów, z którymi Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski ma zawarte umowy lub z którymi Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski łączą inne relacje biznesowe w celu wykonania tych umów lub realizacji celu tych relacji biznesowych, jeżeli jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem podmiotu, z którym Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski łączy zawarta umowa lub inne relacje biznesowe;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski w postaci utrzymywania relacji biznesowych z klientami i kontrahentami, w szczególności poprzez utrzymywanie „bazy kontaktów” dla celów organizacyjnych Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów zawartych pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a Panem/-ią bądź Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski w postaci odpowiedzi na zapytania oraz wnioski kierowane do Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski różnymi kanałami komunikacji;
 3. Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski może przetwarzać następujące kategorie Pana/-i danych osobowych:
  • dane identyfikacyjna, w szczególności: imię i nazwisko, NIP lub PESEL;
  • dane kontaktowe, w szczególności: adres e-mail, numer telefony, adres korespondencyjny;
  • dane dotyczące zawartej umowy, w szczególności numer umowy, numer zamówienia;
  • dane dotyczące zatrudnienia, w szczególności nazwa i adres podmiotu, który Pana/-ią zatrudnia, stanowisko lub funkcja;
 4. Pana/-i dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski usługi, w szczególności usługi informatyczne, hostingowe, księgowe, prawne, dostawcom Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski, klientom Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski, właściwym organom i instytucjom państwowym;
 5. Pana/-i dane osobowe będą przetwarzane przez Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski:
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) powyżej przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a Panem/-ią lub przez okres niezbędny do podjęcia działań na Pana/-i żądanie (np. w celu wysłania oferty lub odpowiedzi na wysłaną ofertę) przed zawarciem umowy;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione a w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rękojmi za wady przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) powyżej przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem bądź przez okres trwania innej relacji biznesowej pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 4) powyżej przez okres 1 roku od dnia ostatniego kontaktu z Panem/-ią;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5) powyżej przez okres do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a Panem/-ią bądź Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem;
  • w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 6) powyżej przez okres niezbędny do odpowiedzi na zapytania oraz wnioski kierowane do Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski oraz przez okres 30 dni od dnia wysłania ostatniego komunikatu w sprawie ww. zapytań lub wniosków;
 6. przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jeżeli Pana/-i dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany; prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 7. przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych przez Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski w wypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 3)-6);
 8. przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski;
 9. podanie przez Pana/-ią danych osobowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a Panem/-ią lub umowy pomiędzy Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski a podmiotem, którego jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem; w wypadku, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) powyżej obowiązek podania przez Pana/-ią danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 10. nie będzie podlegać Pan/-i decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana/-i danych osobowych, w tym profilowaniu, i która wywoływałaby wobec Pana/-i skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/-ią wpływała;
 11. jeżeli jest Pan/-i pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem podmiotu, z którym Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski łączy umowa lub inna relacja biznesowa, Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski mógł uzyskać Pana/-i dane osobowe bezpośrednio od Pana/-i lub od ww. podmiotu;
 12. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski może się Pan/-i skontaktować z Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Pomoc Drogowa Grom Robert Gromelski podany w pkt 1 powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu: 509 493 718 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

 POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies ;

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań .

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.